Ще определят каква е линията на бедност в страната

1

Н ационалният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в сряда, в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет и ще обсъди проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г., внесен от министъра на труда и социалната политика.

Колко трябва да си беден, за да си наистина беден

Другите теми, които ще бъдат обсъдени са промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесен от министъра на финансите, промени на Закона за данък върху доходите на физическите лица, промени на Закона за корпоративното подоходно облагане, промени на Закона за местните данъци и такси и Проект на Закон за допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от министъра на финансите.

Предстои на заседанието да се реши и за промени на Закона за акцизите и данъчните складове.

Източник: vesti.bg