Природният газ поскъпва рязко с 36%, прие КЕВР

7

К омисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 82,12 /MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. 

Каква цена на газа предложи „Булгаргаз“ за ноември

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за ноември.  Те  отчитат котировките на международните газови пазари до 31 октомври включително.

 Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от четири различни източника за доставка. В ценовия микс за ноември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 35,64 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.  

КЕВР прогнозира значително по-висока цена на природния газ за ноември

„Булгаргаз“ е сключил за ноември три договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.   

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за ноември – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Утвърдената цена от 82,12 лв./MWh е с 36% по-висока от цената на природния газ през м. октомври, която беше в размер на 60,41 лв./MWh. Въпреки неблагоприятните ценови фактори регулираната цена за ноември е над 10 на сто по-ниска от цената на европейските газови пазари за ноември.

„Независимо, че през зимните месеци доставяният от Азербайджан газ намалява като относителен дял в общите количества, той остава благоприятен фактор за България, тъй като неговата цена не е обвързана с цените на международните газовите пазари. Благодарение на това цената на газа за българските потребители – битови и стопански – остава съществено по-ниска в сравнение с другите европейски страни“, заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на откритото заседание. Според него основните фактори със съществено влияние върху регулираната цена на газа са значителния ръст на ценообразуващия индекс TTF „месец напред“ за м. ноември, увеличените количества за доставка за предстоящия отоплителен сезон и негативното влияние на военните конфликти в Украйна и Близкия изток върху пазарните цени на синьото гориво.  

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за м. ноември 2023 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.   

Източник: vesti.bg