Омбудсманът със забележки към бюджета

Омбудсманът със становище за държавния бюджет, бюджетите за общественото осигуряване и здравната каса. Препоръките и критиките са на база жалби до обществения защитник.

В проекта за държавен бюджет Ковачева посочва, че проблемът с размера на данъчните облекчения за хора с увреждания не намира решение. Определените 7 920 лв., с които се намалява сумата от годишната данъчна основа за лица с 50 и с над 50 на 100 намалена работоспособност, не са актуализирани от 2008 г.

В проектобюджета на Държавното обществено осигуряване няма ясна формула за заложеното повишаване на максималния осигурителен доход. Проблем е и замразеният размер на обезщетенията за безработица.

Според Ковачева заложената индексация на пенсиите няма да реши проблема с ниските доходи на възрастните хора. Според нея пенсиите трябва да се преизчисляват на база средния осигурителен доход за предходната година.

„Въпреки заложеното рекордно увеличение за парите за здраве, достъпът до здравеопазване ще бъде ограничен, заради лимитите в болничната и извънболничната помощ, които остават“, посочва Ковачева.

Според нея не са предвидени достатъчно средства за профилактика и акушерска помощ на неосигурени жени. Омбудсманът смята, че някои изследвания трябва да се покриват от здравната каса. Настоява и електронните извинителни бележки за ученици да се заплащат от фонда.

„Към момента на въвеждане на облекчението минималната работна заплата е била 220 лв., като през годините размерът й се е увеличил повече от три пъти до 2023 г. За размера на данъчното облекчение обаче не е въведен механизъм за актуализиране“, каза омбудсманът.

Докато повишаването на минималната работна заплата и минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е предложение, което е необходимо и трябва да се направи, то увеличението на пенсиите само по чл. 100 от Кодекса за социалното осигуряване, заложено като прогноза за следващите три години, за съжаление, не решава проблема с ниския им размер и непрекъснатото намаляване на покупателната способност на хората в пенсионна възраст

„Видно от постъпилите жалби и сигнали, вече няколко години не е намерено решение на проблема с незаплащането или заплащането в недостатъчна степен с публични средства на медицински изделия и скъпоструващи консумативи в болничната, а също и в извънболничната помощ“, обясни Диана Ковачева.

Източник: bntnews.bg