МС отпуска малко над 160 хил. лева обезщетения за бавно правосъдие

0

Д опълнителни разходи в размер на 160 100 лева по бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени от Министерския съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена за периода от 1 юли до 30 септември 2023 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на дела в разумен срок.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.

Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията.

Източник: vesti.bg