МС откри процедура за търсене на нефт в Черно море

3

М инистерският съвет откри конкурсна процедура за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-26 Хан Тервел“, разположена в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщиха от пресслужбата на правителството. Площта е в размер на 4032 кв. км.

Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от пет години, с право на три удължения от по две години. Минималната задължителна работна програма предвижда прокарване на нови 3D сеизмични изследвания, изготвяне на геоложки модел с цел очертаване на перспективни обекти за сондиране, оценка на петролния потенциал и евентуално прокарване на един търсещ сондаж.

Депозитът за участие в конкурса е 15 000 лв. От потенциалните участници се изисква да са реализирали не по-малко от 150 млн. евро нетни приходи от продажби общо за последните три финансови години. Те трябва да разполагат със софтуер за интерпретация на събраните сеизмични данни, както и с експертен състав, необходим за извършване на дейностите по разрешението.

Предложенията на кандидатите в конкурса ще бъдат оценявани въз основа на работните програми, средствата за опазване на околната среда и предлаганите бонуси.

Сондират за 13 млрд. куб. м газ под морето край Варна

С друго свое решение днес правителството отчужди части от имоти – частна държавна собственост, необходими за изграждането на междусистемната газова връзка България – Сърбия. Имотите се намират в землището на град Нови Искър, Столична община, област София. Средствата за обезщетяване на правоимащите лица са за сметка на „Булгартрансгаз“. Решението може да се обжалва пред Административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Източник: vesti.bg