КЕВР прекрати лиценза на Топлофикация – Габрово за топлинна енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което прекрати лицензиите на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД за дейностите „производство на електрическа и топлинна енергия“ и „пренос на топлинна енергия“.

С решение на Министерския съвет от 19.10.2023 г., за битовите клиенти на дружеството, които няма да имат централно топлоснабдяване през отоплителния сезон 2023-2024 г., е одобрена Програма за подпомагане в размер до 730 000 лв., предвиждаща фиксирана сума на един MWh. По този начин се смекчават икономическите последици за тях.

Искането за прекратяване беше подадено от самото топлофикационно дружество поради техническа невъзможност за изпълнение на лицензионната дейност.

Преди да приеме решението КЕВР извърши анализ дали прекратяването на лицензионната дейност може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа или топлинна енергия, или да застраши националната сигурност и обществения ред. Изискани бяха становища от Министерство на енергетиката, МРРБ, МО, ДАНС, Областния управител на Габрово, кмета на община Габрово и Омбудсмана на Република България, както и от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) и „Електроразпределение Север“ АД.

Извършените проверки от контролните органи на МЕ и КЕВР са констатирали, че енергийният обект за производство на електрическа и топлинна енергия е в техническа невъзможност да работи през предстоящия отоплителен сезон 2023 – 2024 г. и да снабдява с топлинна енергия общо 4208 абонати, в това число: 4113 битови и 95 стопански потребители.

Топлинните мощности на централата са неработещи от месец май 2023 г., липсва достатъчен оперативен и ремонтен персонал, не са изпълнени голяма част от дадените предписания, посочват от КЕВР.

Установено е, че ремонтната програма е без конкретни срокове и финансиране и включва само отстраняване на течове по тръбопроводи, подмяна на спирателна и регулираща арматура по топлопреносната мрежа и частична подмяна на тръбопроводи.

В решението на КЕВР се посочва, че независимо от преустановяването на лицензионните дейности от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, за клиентите на дружеството е гарантирана възможността да се отопляват чрез електрическа енергия.

Изисканата информация от ЕСО ЕАД е потвърдила, че дори при по-студена зима мощностите са достатъчни за обезпечаване електрозахранването на потребителите в гр. Габрово и няма да се стигне до претоварване на електропреносната мрежа.

По данни на „Електроразпределение Север“ АД след спирането на ТЕЦ „Габрово“ инсталираната мощност по подстанции в гр. Габрово също разполага с достатъчен резерв.

Преустановяването на дейността на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД не създава опасност за националната сигурност и обществения ред, тъй като по информация от компетентните органи дружеството не попада в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, посочват от енергийния регулатор.

Източник: bntnews.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *