Икономическата комисия отхвърли данъчните закони

4

С лед като водещата Комисия по бюджет и финанси на Народното събрание не прие в средата на месеца на първо четене предложенията на правителството за промени в няколко данъчни закона, икономическата комисия днес също ги отхвърли.

Парламентарната икономическа комисия не прие на първо четене законопроектите за изменение и допълнение на законите за данък върху добавената стойност, за акцизите и данъчните складове, за данъците върху доходите на физическите лица, за корпоративното подоходно облагане и за местните данъци и такси, внесени от Министерския съвет на 7 ноември.

БСП поиска спешно изслушване на Асен Василев във връзка с бюджета

Законопроектите бяха представени от директора на Дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите Людмила Петкова.

Тристранният съвет не прие Бюджет 2024 г.

Те обхващат широк спектър от промени: увеличение на корпоративния данък за част от големия бизнес в страна от 10 на сто на 15 на сто, предложенията размерът на данъка върху недвижимите имоти да може да се диференцира по населени места, по зони в тях или по вид на имотите в границите, определени в закона и актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на сгради на две години, въвеждането на алтернативен данък върху доходите от дейността по събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения, за лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.

Източник: vesti.bg