ЕК: Критична ситуация с бедността в България

118

Б ългария е изправена пред значителни предизвикателства, свързани с бедността и социалното включване. Това пише в предложение за съвместен доклад за заетостта в ЕС, направено от ЕК и Съвета на ЕС, което е част от Есенния пакет на европейския семестър.

Общият дял на хората в риск от бедност или социално изключване в България, въпреки скорошните намаления, възлиза на 32,2 процента и е един от най-високите в ЕС, като средното европейско ниво е 21,6 процента. Това разкрива „критичността на ситуацията“, според ЕК.

Кои са 17-те цели за устойчиво развитие на ООН и как можем да ги подпомогнем в България

Рискът за изпадане в бедност е особено висок за хората с увреждания, живеещите в селски и отдалечени райони и ромското население в страната ни. В този контекст социалните трансфери (с изключение на пенсиите) са имали ограничено въздействие, намалявайки бедността едва с 24,4 процента при средно за ЕС намаление с 35,3 процента.

Освен това неравенството, измерено като квинтилно съотношение на доходите (съотношението на общия доход, получен от 20-те процента от населението с най-високи доходи, към този, получен от 20-те процента от населението с най-ниски доходи – бел. авт.), остава критично и е сред най-високите в ЕС: 7,3 процента в България спрямо средно 4,7 процента в ЕС.

Ситуацията се влошава от факта, че много от хората, живеещи в домакинства, се затрудняват с жилищните разходи (15,1 процента от населението).

България все е изправена и пред предизвикателства, свързани с формирането на умения, предупреждава още ЕК.

Линията на бедност за 2024 г. ще бъде 526 лева

Делът на възрастните хора с поне основни цифрови умения остава нисък (31,2 процента в България спрямо средно 53,9 процента за ЕС през 2021 г.). Укрепването на придобиването на умения от възрастни хора, включително в цифровата област, е важно за зеления и цифров преход.

В същото време делът на преждевременно напусналите образователната система в България намалява и възлиза на 10,5 процента, близо до средното за ЕС ниво от 9,6 процента. Този дял обаче остава особено висок (19,1 процента) в селските райони на страната.

Пазарът на труда в България напоследък се подобрява, но предизвикателствата се запазват, особено по отношение на хората с увреждания и младежите.

България показа силно възстановяване на пазара на труда с рекордно висок процент на заетост (75,7 процента от трудоспособното население през 2022 г.) и стабилно отслабване на нивото на безработица до 4,3 процента през миналата година.

През 2022 г. заетостта сред хората с увреждания в България обаче все още е значително по-ниска от средната за ЕС. Същевременно, въпреки че намалява през последните няколко години, делът на младите хора, които нито са заети, нито се обучават, е 15,1 процента, оставайки над средното за ЕС ниво от 11,7 процента.

Въз основа на констатациите от анализа на ЕК, България е идентифицирана като изправена пред потенциални рискове по отношение на възходящата социална конвергенция, които изискват допълнителен анализ, заключават от Еврокомисията. Това налага да се проведе втори етап на по-задълбочен преглед, каквато е ситуацията и в Италия, Испания, Унгария, Румъния, Естония, Литва.

Източник: vesti.bg