Актуални данни за чистотата на морската вода (ОБНОВЯВА СЕ)

Министерството на околната среда и водите осигурява пълно проследяване на възможни екологични щети в българската акватория на Черно море след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър в Украйна. Честотата на пробовземане е достатъчна, за да бъде направена обективна оценка за моментното състояние на морските води, уверяват от институцията. Обменя се информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

Сигнали при възможни признаци за замърсяване по бреговата ивица могат да се подават на Зеления телефон на МОСВ: 0887 088 440 или 02/9888205, както и на електронен адрес: nccw@moew.government.bg, а така също и на Зеления телефон на РИОСВ – Варна: 0884 290 634 или 052/634 582, РИОСВ – Бургас: 0889 096 577 или 056/813 212, БД „Черноморски район“ – Варна: 0886 406 816.

7 юли: Остава благоприятна прогнозата за чистотата на българската акватория на Черно море

Прогнозата за северозападната част на Черно море до 15 юли се запазва благоприятна, потенциалните замърсители циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна. Симулациите на наблюдаваните две петна от нефтопродукти в зоната на България показват, че до 15 юли няма да навлязат в териториалното море

МОСВ осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и сателитно наблюдение, не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента:

6 юли: Българските води остават чисти, забелязани са две петна, вероятно от нефтопродукти, изхвърлени от кораб

Министерството на околната среда и водите продължава да наблюдава състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“.

Прогнозата за северозападната част на Черно море до 14 юли се запазва благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна. Към днешна дата цифровото моделиране и сателитно наблюдение не показват вероятност за навлизане на потенциалните замърсители в изключителната икономическа зона на България.

Миксът от днепровски и днестровски седименти, който се наблюдаваше през последните 26 денонощия в украински води, вече не се наблюдава. В изключителната икономическа зона на България са забелязани две петна, вероятно от нефтопродукти, изхвърлени от кораб. Данните се потвърждават и от системата за наблюдение на Морска администрация.

Северното петно се намира на 75 км от Дуранкулак, а южното на около 118 км от Емона. За движението на двете петна е направена симулация за времето до 14 юли. Южното петно ще забави своето движение на югозапад към българската брегова ивица и ще се ориентира на северозапад, отдалечавайки се от границата на териториалното ни море. Северното петно ще забави своето движение около 11 юли и ще остане извън 12-милната зона на Република България, което ясно показва, че няма притеснения, свързани със зоните за къпане по нашето Черноморие.

Министерството на околната среда и водите е в непрекъсната връзка с Морска администрация и ще продължава да следи движението на нефтените петна до пълното им разнасяне.

5 юли: Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

Прогнозата за северозападната част на Черно море до 13 юли се запазва благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в Изключителната икономическа зона на Украйна. Към днешна дата цифровото моделиране и сателитното наблюдение не показват вероятност за навлизане на потенциални замърсители в изключителната икономическа зона на България.

Според експертни оценки миксът от днепровски и днестровски седименти, който се наблюдаваше през последните 25 денонощия в украински води, вече не е толкова изразителен, което може да означава, че концентрацията му е намаляла значително и вероятността от замърсяване на българското Черноморие е на практика нищожна.

4 юли: Прогнозата за северозападната част на Черно море се запазва благоприятна

Последните данни от цифровото моделиране и сателитно наблюдение не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.

Прогнозата за северозападната част на Черно море до 12 юли се запазва благоприятна, като вероятните замърсители циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна.

Симулациите от началото на юли не показват вероятност за навлизане на потенциални замърсители в акваторията на България. Сателитните изображения сочат, че в бреговата и изключителната икономическа зона на България не се наблюдават замърсявания.

3 юли: Потенциалните замърсители остават по крайбрежието на Украйна

Последните данни от цифровото моделиране и сателитното наблюдение, не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.

Прогнозата за северозападната част на Черно море се запазва благоприятна, като потенциалните замърсители остават по крайбрежието на Украйна. Към 2 юли симулациите не показват вероятност за навлизане на потенциални замърсители в акваторията на България. Сателитните изображения от същата дата показват, че в бреговата и изключителната икономическа зона на България не се наблюдават замърсявания.

30 юни: Водите в нашата акватория на Черно море остават чисти

Министерството на околната среда и водите продължава наблюдението на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“.

Данните от проведеното изследване на крайбрежните води от бреговите пунктове – на 26 юни и от морските пунктове – на 27 юни, не показват потенциално замърсяване на морската околна среда. Измерените стойности във всички шест пункта са под максимално допустимите концентрации и средногодишните стойности.

Според постъпилите в Басейнова дирекция „Черноморски район“ официални данни от радиологичен анализ на пробите за цезий-137 и тритий, взети на 19 юни от бреговите пунктове, не се установяват превишения.

Продължава ежеседмичното проследяване на състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг. Прогнозата за северозападната част на Черно море до 6 юли се запазва благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в акваторията на Украйна.

29 юни: Няма данни за замърсяване в наши води на Черно море, прогнозата остава благоприятна

Министерството на околната среда и водите осигурява продължава да наблюдава състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна. И последните данни не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.

На 27 юни 2023 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши пробонабиране от три пункта във вътрешните морски води. Първите резултати от изследванията се очакват в рамките на 10 дни.

28 юни: Чистотата на морската вода: Пробите от Дуранкулак, Шабла и Калиакра не показват данни за замърсяване

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

Вече са готови и резултатите от извършеното седмично пробонабиране за радионуклида цезий-137, в пунктовете Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг. И в трите пункта те са под границите за определяне на метода.

27 юни: Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

Днес Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши пробонабиране от три пункта във вътрешните морски води пред Дуранкулак, Шабла и Калиакра. От взетите от тези пунктове проби дирекцията разполага с поредица от данни във връзка с проследяване на морските води, започнало през юни 2022 г. Следят се същите показатели, както в бреговите пунктове (метали, нефтопродукти, радионуклиди, пестициди и др.). Пунктовете са разположени в морски води на около 1 – 1,5 км от брега. Два от трите пункта съвпадат с пунктове от националния мониторинг за морски води, което позволява да се проследи история на анализите назад в годините.

Първите резултати от изследванията се очакват в рамките на 10 дни.

26 юни: Нови данни за чистотата на Черно море: Ветрове забавят достигането на водите от „Нова Каховка“ до България

Резултатите от изследване на пробите, взети на 26 юни в българската акватория на Черно море, са в съответствие със стандартите за качество на околната среда.

Министерството на околната среда и водите осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“. Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ не индикират замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента.

Преобладаващият в последните дни южен вятър потиска и насочва водите на реките Днепър, Днестър и Дунав – под и над делтата на река Дунав, в северно направление. От своя страна водата на р.Дунав също потиска и насочва водите на другите две реки в северно направление. По този начин се забавя достигането на Днепровските води до териториалните води на България.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг.

23 юни: Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

Министерството на околната среда и водите продължава да осигурява регулярно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Обобщените данни от направените анализи и цифрово моделиране от Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, както и преобладаващият към момента южен вятър в района не предполагат замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители след инцидента.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда, следят състоянието и промените в него вследствие на военните действия, от три пункта – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг. Мониторингът за състоянието на морските води е координиран с Министерството на туризма с оглед спокойното протичане на туристическия сезон.

22 юни: МОСВ следи и водните течения навътре в морето

По обобщени данни от направените анализи, от Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, и от сателитни наблюдения, че няма данни за наличие на замърсяване в българската акватория на Черно море.

Регионалният център за контрол и превенция на заболяванията в Одеса, към Министерство на здравеопазването на Украйна, съобщава, че няма отклонения в пробите за питейната вода при извършения микробиологичен анализ. Радиационният фон в Одеска област е в норма. За това информира българското посолство в Киев в редовната си информация, изпратена до Екоминистерството.

Следи се състоянието не само на крайбрежните, но и на водните течения навътре в морето. Мониторингът за състоянието на морските води е координиран с Министерството на туризма с оглед спокойното протичане на туристическия сезон. Честота на пробовземане е достатъчна, за да бъде направена обективна оценка за моментното състояние на морските води, уверяват от екоминистерството.

21 юни: МОСВ продължава да следи водата в Черно море, няма данни за замърсяване

По обобщени данни от направените анализи, в които е включена актуалната прогноза за времето до 24 юни от Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, и от сателитни наблюдения, няма данни за наличие на замърсяване в българската акватория на Черно море.

Изпратените данни от Института за космически изследвания и технологии към БАН до Басейнова дирекция „Черноморски район“ на района на Черно море около Одеса също не засичат подобно замърсяване.

20 юни: Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда осъществиха назначения ежеседмичен мониторинг за качеството на крайбрежните морски води от три брегови пункта – Дуранкулак, Шабла и Калиакра. Новите наблюдения показват, че потенциалното замърсяване се отдръпва от границата на Румъния, което означава, че няма данни да бъде достигната границата на Република България.

По обобщени данни от последните анализи, в които е включена актуалната прогноза за времето от 6 до 24 юни от Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, и от сателитни наблюдения, не се установяват обекти, които могат да бъдат класифицирани като замърсяване.

Изпратените нови данни от Института за космически изследвания и технологии към БАН до БДЧР за района на Черно море около Одеса също не засичат замърсявания в акваторията на Черно море на Република България.

Снимка: БТА

19 юни: Няма повод за притеснения за чистотата на морската вода у нас

Към днешна дата сателитните наблюдения и моделирането на водните течения не дават повод за притеснение.

По обобщени данни от последните анализи, в които е включена актуалната прогноза за времето от 6 до 24 юни от Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, и от сателитни наблюдения, не се установяват обекти, които могат да бъдат класифицирани като замърсяване.

По обобщени данни от Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ и от сателитни наблюдения не се установяват обекти, които могат да бъдат класифицирани като замърсяване.

Изпратените нови данни от Института за космически изследвания и технологии към БАН до Басейнова дирекция Черноморски район около Одеса също не засичат замърсявания в акваторията на Черно море на Република България.

Следи се потенциалният риск от замърсяване на морската околна среда вследствие на военните действия. Проследява се за наличие на нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий-137 и тритий, а в отговор на нововъзникналата ситуация са включени и допълнителни показатели (пестициди и др.). До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели.

16 юни: Няма замърсяване на българската акватория на Черно море, започва засилен мониторинг в още три допълнителни точки в нашата брегова зона

В засиления мониторинг се включват Центърът за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона във ВВМУ, както и още три допълнителни пункта по българската брегова зона

Няма постъпили нови данни за замърсяване в българската акватория на Черно море след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“ в Украйна.

С оглед спокойното протичане на туристическия сезон Министерството на околната среда и водите осигурява пълно проследяване на възможни екологични щети в българската акватория на Черно море, след опустошителния разлив на язовира, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Снимка: БГНЕС

Към наблюдението се включи и изграденият във варненското Висше военноморско училище Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона, който се използва в ситуации, изискващи прецизен мониторинг на Черноморския басейн. Той наблюдава в реално време и визуализира процесите в акваторията на Черно море, както и прогнозира посоката на движение на плаващи замърсители, разливи и петна.

Басейнова дирекция започва ежеседмични изследвания на морската вода

Засилен мониторинг се извършва в още три допълнителни точки в българската брегова зона, определени от министъра на околната среда и водите. До момента Басейнова дирекция „Черноморски регион“ – Варна и Изпълнителната агенция по околна среда осъществяваха наблюдение в крайбрежните морски води при Дуранкулак, Шабла и Калиакра. Местоположението на новите пунктове е съобразено с възможностите за достъп по море, посоката на доминиращите течения и наличните за района батиметрични данни. Следи се потенциалният риск от замърсяване на морската околна среда вследствие на военните действия. Проследява се за наличие на нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий 137 и тритий, добавени са и допълнителни показатели като пестициди, за да се следи потенциалното въздействие на водите по течението на река Днепър върху Черно море. До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели в българската акватория на Черно море.

15 юни: Няма данни за замърсяване на българската акватория на Черно море

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море след разлива на язовир „Нова Каховка“ в Украйна.

Сателитните наблюдения и математическото моделиране на водните течения в Черно море към момента не дават повод за притеснение. При установен потенциален риск ще бъдат предприети превантивни действия и населението ще бъде информирано своевременно.

14 юни: Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море след разрушаването на язовирната стена на „Нова Каховка“ в Украйна. Министерството на околната среда и водите съвместно с украинските, молдовските и румънските власти всекидневно обменя информация за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Изпълнителната агенция по околна среда следят и допълнителни показатели за потенциалното въздействие след инцидента.

Снимка: МОСВ

Екип и на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, ръководен от капитан I ранг проф. Мирослав Цветков, също извършва анализи и изготвя прогнози за разпространение на вероятно замърсяване след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“ в Украйна.

Министерството на туризма ще публикува ежедневно данни за водата по българското Черноморие

Специалистите от Морско училище анализират постъпващите данни от системите „Сантинел 1“, „Сантинел 2“ и морската услуга на програма „Коперник“. Резултатите от анализите на морските течения в северозападната част на Черно море се изпращат в Министерството на околната среда и водите и до други ангажирани институции.

Последната 10-дневна прогноза, направена на база на досега извършените наблюдения и симулации, показва, че петното на замърсяване остава в северозападната част на Черно море и вероятността да навлезе дори в румънската акватория е много ниска.

Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във Facebook и Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube

Източник: bntnews.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *